Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Konkursy - nabór pracowników
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

STANOWISKO WYCHOWAWCA-KOORDYNATOR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DYREKTOR CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU

DYREKTOR CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU
al. 600-lecia 9, 89-410 WIĘCBORK

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO –
WYCHOWAWCA-KOORDYNATOR

Nazwa i adres jednostki:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork.

Stanowisko pracy: Wychowawca – Koordynator

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Miejsce pracy: Dom dla Dzieci nr 1 przy ulicy Janusza Korczaka 1
Dom dla Dzieci nr 2 przy ulicy Janusza Korczaka 3

1. Wymagania niezbędne od kandydata:


1) Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
2) co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi,
3) posiadanie obywatelstwa polskiego,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej aktualnie lub w przeszłości,
7) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - wynikającego z tytułu egzekucyjnego,
8) zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań,
9) nieposzlakowana opinia.
10) umiejętność zarządzania zespołem ludzi, kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, lojalność, sumienność.
11) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, kodeksu pracy.

2. Wymagania dodatkowe od kandydata:


1) Studia podyplomowe z zarządzania i organizacji pomocy społecznej.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • realizowanie zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy,
 • opracowywanie projektów grafików pracy z zachowaniem przepisów kodeksu pracy w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny i przekazywanie ich dyrektorowi do zatwierdzenia,
 • zgłaszanie konieczności wprowadzenia w grafikach zmian wynikających z nieplanowanych absencji pracowników oraz przekazywanie dyrektorowi informacji o wprowadzonych zastępstwach,
 • nadzór nad stanem technicznym budynku placówki oraz terenu przyległego do placówki,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji wychowanków,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji przez wychowawców,
 • koordynowanie czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 • koordynowanie spotkań, uroczystości oraz wyjazdów,
 • nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem chemii gospodarczej i środków higienicznych,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości,
 • nadzór nad zaopatrzeniem dzieci w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, a także w podręczniki, pomocne naukowe i przybory szkolne,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem wynikającej z planu pomocy dziecku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opiniowanie w porozumieniu z wychowawcami i specjalistami, urlopowania wychowanków,
 • koordynowanie opracowanych przez wychowawców planów pracy grupy wychowawczej,
 • opracowanie planu pracy placówki na dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem planów pracy grupy wychowawczej,
 • współtworzenie i modyfikowanie procedur obowiązujących w placówce,
 • kierowanie wychowanków do poszczególnych wychowawców, którzy zgodnie z zobowiązującymi przepisami kierują procesem wychowawczym dziecka.
 • pobieranie i rozliczanie zaliczek przeznaczonych na poczet planowanych zakupów żywności oraz potrzeb wychowanków wynikających z uczęszczania do szkół, na zajęcia, wyjazdów do internatów itp.
 • nadzór nad przygotowywaniem jadłospisów oraz odpowiedzialność za zaopatrzenie placówki w artykuły spożywcze,
 • współpraca z przychodniami, szpitalami, umawianie wychowanków i wyjazdy na wizyty lekarskie,
 • nadzór nad bieżącą realizacją zaleceń lekarskich, w tym zakup leków,
 • określanie i realizowanie zapotrzebowania na leki i środki opatrunkowe w placówce,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, policją.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) Umowa o pracę

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV oraz list motywacyjny,
2) kserokopię dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dzieckiem,
5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji na stanowisko starszy wychowawca-koordynator, również na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 3 miesięcy od naboru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona,
10) zaświadczenie lekarskie, że kandydat jest zdolny do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku starszy wychowawca-koordynator,
11) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego.


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:


Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna + test praktyczny
3. rozstrzygnięcie naboru

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w terminie:
od dnia 31.12.2018 roku do dnia 07.01.2019 roku
na adres:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
al. 600 – lecia 9, 89-410 Więcbork
(z adnotacją na kopercie – „Nabór wychowawcę – koordynatora”)


Aplikacje, które wpłyną do CAPOW w Więcborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie i na stronie BIP. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Więcborku, Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przez upływem wskazanego powyżej terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.capow-wiecbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń CAPOW w Więcborku.
Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Więcbork, dn. 28.12.2018r

--------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawca-koordynator /opublikowano 09.01.2019r./

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 28.12.2018
Dokument oglądany razy: 634