Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Konkursy - nabór pracowników
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

NABÓR NA STANOWISKO – MŁODSZY WYCHOWAWCA

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku

Organizator:
DYREKTOR CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DOMÓW DLA DZIECI WWIĘCBORKU
al. 600-lecia 9, 89-410 WIĘCBORK

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO –
MŁODSZY WYCHOWAWCA

Nazwa i adres jednostki:
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku,
al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork.
Stanowisko pracy: Wychowawca
Wymiar etatu: 1
Ilość etatów: 1
Miejsce pracy: Dom Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy 18

1. Wymagania niezbędne od kandydata:
1) Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
2) posiadanie obywatelstwa polskiego,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej aktualnie lub w przeszłości,
6) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - wynikającego z tytułu egzekucyjnego,
7) zdolność do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań,
8) kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, lojalność, sumienność.
9) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, kodeksu pracy.

2. Wymagania dodatkowe od kandydata:
1) prawo jazdy kategorii B

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
Zakres obowiązków pracowniczych z art. 100 K.p. i i 211 K.p. oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy


Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.


Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2. przestrzegać Regulaminu Pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
7. dążyć do osiągania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku inicjatywy,
8. organizowanie stanowiska pracy w sposób zapewniający mu sprawne i terminowe wykonywanie zadań,
9. powiadamianie przełożonego o wszelkich działaniach na szkodę Placówki,

Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3. dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład
w miejscu pracy,
4. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
5. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wychowanków i współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
6. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres Pani/Pana obowiązków na zajmowanym stanowisku wychowawcy obejmuje następujące czynności:
1. W zakresie pracy diagnostycznej:
a) systematyczne prowadzenie i rejestracja obserwacji dziecka,
b) współpraca ze wszystkimi pracownikami w celu uzyskania pełnej informacji
o dziecku,
c) udział w pracach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
2. W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) realizowanie zaleceń psychologa i pedagoga,
b) organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej w oparciu o program pracy Domu,
c) organizowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
d) prowadzenie rozmów, udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych, udzielanie rad
i wskazówek każdemu dziecku,
e) prowadzenie treningów umiejętności i nabywania kompetencji w zakresie przygotowania dziecka do realizacji procesu usamodzielniania,
f) rozwijanie nawyków higienicznych i sanitarnych, prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad profilaktyki,
g) pomoc w nauce i wyrównywaniu zaległości dydaktycznych,
h) organizowanie pracy na rzecz grupy, Domu i środowiska,
i) rozwijanie uczuć patriotycznych, dumy i godności narodowej,
j) odpowiedzialność za ład, porządek i estetykę Domu,
k) udział w pracach dotyczących usamodzielnienia dziecka. Pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia
l) przygotowywanie posiłków dzieciom
ł) sprzątanie, pranie, prasowanie
3. W zakresie prowadzenia dokumentacji:
a) opracowywanie planu pomocy dziecku,
b) prowadzenie karty pobytu dziecka,
c) prowadzenie rejestracji obserwacji dziecka,
d) prowadzenie kart odzieżowych,
e) sporządzanie dokumentacji samowolnego oddalenia się dziecka,
f) prowadzenie dokumentacji w zakresie kontaktów dziecka z rodziną i osobami bliskimi.
4. W zakresie bhp i ppoż.:
a) czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci,
b) przestrzeganie zasad samodzielnych wyjść dzieci poza teren Placówki,
c) prowadzenie pogadanek i zajęć z zakresu bhp i ppoż.,
d) udzielanie natychmiastowej pomocy w razie wypadku dziecka oraz natychmiastowe informowanie dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.


4. Warunki pracy na stanowisku:
1) Umowa o pracę

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV oraz list motywacyjny,
2) kserokopię dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji na stanowisko młodszy wychowawca, również na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 3 miesięcy od naboru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona,
9) zaświadczenie lekarskie, że kandydat jest zdolny do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku starszy wychowawca-koordynator,
10) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- kopie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
Dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna
3. rozstrzygnięcie naboru

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w terminie:
od dnia 20.01.2020 roku do dnia 24.01.2020 roku

na adres:
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku
al. 600 – lecia 9, 89-410 Więcbork
(z adnotacją na kopercie – „Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy”)

Aplikacje, które wpłyną do CAPOW w Więcborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie i na stronie BIP. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku, Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przez upływem wskazanego powyżej terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.capow-wiecbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń CADDD w Więcborku.
Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 15.01.2020
Dokument oglądany razy: 386