Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przetargi - zapytania ofertowe
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Zakup samochodu osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na zakup samochodu osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy.

/przetarg o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy /

CZĘŚĆ I
Informacje ogólne


II. Zamawiający
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku,
Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
NIP 5040027315

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Beata Lida - dyrektor, tel. 660 669 541, 52 389 54 55
- Ewa Tomasz – główny księgowy, tel. 52 389 54 55

Opis procedury udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).Ilekroć w treści „Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia …” nastąpi odwołanie do ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przez to rozumieć w/w ustawę.
Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego.

Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) –
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

2.2.Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wolnego od wad samochodu w ramach zadania: „Nauka bez przeszkód – zakup mikrobusu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych dla gminy Sępólno Krajeńskie” o minimalnych wymaganych parametrach technicznych oraz wyposażeniu.

XXII. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork, sekretariat
w godzinach od 7.30 do 15.00, nie później niż do dnia 10.07.2014 roku, do godziny 11.00.
Oferty wniesione po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina ich dostarczenia do Urzędu Miejskiego.


XXIII. Otwarcie ofert
Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2014 roku godz. 11.15 w siedzibie , gabinet nr 1. Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust. 2), a dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zakup samochodu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniocznego na zakup samochodu (JPG, 665KB)

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 23.06.2014 10:53
Dokument oglądany razy: 2461
Podlega Ustawie