Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przetargi - zapytania ofertowe
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

CAPOW.272.1.5.2018


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm. )

Przedmiotem zamówienia jest:
„PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE OBIADÓW DLA WYCHOWNAKÓW DWÓCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIĘCBORKU”


I ZAMAWIAJĄCY
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
aleja 600-lecia 9
89-410 Więcbork

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Istotnych Warunkach Zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką na formularzu oferty – wg załącznika nr 3.
5) Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6) W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
7) W przypadku dołączenia do oferty, jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki,
o których mowa w niniejszym dokumencie. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
9) Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), a każda strona oferty była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
10) Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez wątpliwości określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie.
11) Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem:

Oferta na realizację usługi społecznej pn: „Przygotowanie i dostarczanie
obiadów dla wychowanków dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku”
Nie otwierać przed dniem 05.11.2018 r. przed godz. 13:00

oraz w 1 wewnętrznej zamkniętej kopercie z nazwa i adresem Wykonawcy, tak by można ją było odesłać bez otwierania i naruszania treści oferty w przypadku złożenia oferty z opóźnieniem
12) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, aleja 600-lecia 9 w sekretariacie do dnia 05.11.2018. r. do godz. 13:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, aleja 600-lecia 9 w dniu 05.11.2018 r. o godz. 13:05
3) Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.
4) Informacje podane w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

VI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1) Oferta powinna zawierać wartość jednego osobodnia żywieniowego rozumianą jako cenę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 .
2) Wykonawca określi cenę jednego osobodnia netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Cenę oferty brutto należy podać w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty, które ponosi Zamawiający. W cenie powinien być uwzględniony koszt wsadu do kotła, koszt transportu i pozostałe koszty jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w walucie polskiej (PLN).

5) Wartość ogólna zamówienia zawarta w umowie zostanie wyliczona według następującego wzoru:

cena jednego osobodnia x 28 wychowanków x ilość dni w roku świadczenia usługi

VII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT.
Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
A - cena - waga 60% - z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60 pkt
Ilość punktów przy kryterium cenowym obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
ilość punktów = najniższa zaoferowana cena
(brutto)
------------------------------------------------
X 60
cena w badanej ofercie (brutto)
B – czas dostawy określający czas, który upłynie od momentu wydania posiłków z kuchni Wykonawcy do czasu odebrania w siedzibie Zamawiającego -– waga 20% - z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 20 pkt.
W zakresie niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma:
20 pkt – czas dostawy do 30 min.
15 pkt – czas dostawy 30 – 60 min.
10pkt – czas dostawy 60-90min
5pkt – czas dostawy 90-120 min.
0 pkt – czas dostawy powyżej 120min.

C- aspekty społeczne - zatrudnienie przy realizacji zamówienia na pełen wymiar czasu pracy na podstawie umowy o pracę osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
Waga – 20% z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 20 pkt.
W zakresie niniejszego kryterium Wykonawca otrzyma:
20 pkt – jeżeli zatrudni 5 i więcej osób
15 pkt – jeżeli zatrudni od 3 do 4 osób
10 pkt – jeżeli zatrudni od 1 do 2 osób
Ocena łączna : A+B +C
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta , która uzyska łączną najwyższą ilość punktów

VIII TRYB OTWARCIA OFERT
W trakcie części jawnej Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, odczyta nazwy oraz adresy wykonawców, których oferty są otwierane, a także informacje dotyczące ceny brutto za usługę gastronomiczną za osobodzień żywienia.

IX INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY
1) Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w niniejszym dokumencie, otrzyma najwyższą ilość punktów.
2) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3) Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5) Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie zawierała błędy,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
c) jej złożenie stanowi czyn o nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7) Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
- wartość netto najkorzystniejszej oferty przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.
8) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania, po jej
zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego, Zamawiający umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
9) Po wyborze oferty Zamawiający nie przewiduje dokonania dodatkowych formalności w celu zawarcia umowy.

X INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminów, o których mowa w niniejszym dokumencie.
3) Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy
i akceptować jej postanowienia.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.

XIII ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Zał. nr 1 – oświadczenie dot. wskaźnika zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi
Zał. nr 2 – formularz oferty
Zał. nr 3 - projekt umowy
Zał. nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
Zał. nr 5 - IWZ

Informacja o unieważnieniu postępowania .

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 22.10.2018 16:40
Dokument oglądany razy: 1507
Podlega Ustawie