Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przetargi - zapytania ofertowe
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
zamawiający: PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA WIELOFUNKCYJNA W WIĘCBORKU Z FILIĄ W MAŁEJ CŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCHERKWICY
zamówienie na: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE WYPOSAŻANIE ANEKSU MLECZNEGO W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WRAZ Z DOSTARCZANIEM DO PLACÓWKI W MAŁEJ CERKWICY.
nr sprawy: POWW.343.2011.MC-C
wartość: powyżej 14.000,00 tys euro
termin składania ofert: 30 września 2011 10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759), ze względu na to,że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinasowanie zamówienia.


UWAGA! ZE WZGLĘDU NA POPEŁNIENIE BŁĘDU PISARSKIEGO DOKONANO ZMIANY GODZINY SKŁADANIA OFERT Z GODZINY 13:00 NA GODZINĘ 10:00!!!POWW.343.2011.MC-C

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
WIELOFUNKCYJNA W WIĘCBORKU
Z FILIĄ W MAŁEJ CERKWICY
AL. 600-LECIA 9, 89 – 410 WIĘCBORKSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE WYPOSAŻANIE ANEKSU MLECZNEGO W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WRAZ Z DOSTARCZANIEM DO PLACÓWKI W MAŁEJ CERKWICY.
Zatwierdził:

Więcbork, wrzesień 2011
Spis treści: I.
Zamawiający.
II.
Tryb postępowania.
III.
Opis przedmiotu zamówienia.
IV.
Termin wykonania zamówienia.
V.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
VI.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
VII.
Zebranie Oferentów.
VIII.
Opis sposobu przygotowania oferty.
IX.
Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie.
X.
Opis sposobu oceny oferty.
XI.
Termin i miejsce złożenia oferty.
XII.
Termin związania ofertą.
XIII.
Termin i miejsce otwarcia ofert.
XIV.
Tryb otwarcia ofert.
XV.
Ogłoszenie wyników o przetargu.
XVI.
Nazwisko, stanowisko służbowe osoby uprawnionej do kontaktowania się z oferentami.
XVII.
Pouczenie o środkach odwoławczych.
XVIII.
Wybór oferenta.
XIX.
Informacje dotyczące oferty.
XX.
Wzór umowy.
XXI.
Cena specyfikacji.
XXII.
Wykaz załączników do SIWZ.PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA WIELOFUNKCYJNA W WIĘCBORKU, ALEJA 600-LECIA 9
Działając na podstawie art.36 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

przedstawia


SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE WYPOSAŻANIE ANEKSU MLECZNEGO W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WRAZ Z DOSTARCZANIEM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO.

Rozdział I. Zamawiający
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna
z siedzibą w Więcborku, Aleja 600-lecia 9
89 – 410 Więcbork
Reprezentowaną przez : Dyrektora Placówki
tel. Fax. (052) 389 54 55
e-mail beatalida@interia.eu

Niniejsza Specyfikacja jest specyfikacją istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art.36 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) zwanej dalej „Ustawą”.

Rozdział II. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia CPV 55321000-6, 55322000-3, 55521200-0

Przedmiotem zamówienia jest :
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE WYPOSAŻANIE ANEKSU MLECZNEGO W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WRAZ Z DOSTARCZANIEM DO PLACÓWKI W MAŁEJ CERKWICY.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 55321000-6, 55322000-3, 55521200-0

Przedmiotem zamówienia jest :
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE WYPOSAŻANIE ANEKSU MLECZNEGO W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WRAZ Z DOSTARCZANIEM DO PLACÓWKI W MAŁEJ CERKWICY.

w okresie od :

01 października 2011r do 30 września 2012 roku

W zakres usługi wchodzi:
1. Świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowanie posiłków i artykułów spożywczych do aneksu mlecznego oraz ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego.
2. Całodzienne wyżywienie obejmuje 5 posiłków tj.
I i II śniadanie,
obiad składający się z dwóch dań + kompot
podwieczorek i kolacja
Wyżywienie obejmuje 30 wychowanków od 0 – do 18 roku życia

3. Szacunkowa ilość zamówionych posiłków całodobowych w okresie od
01 października 2011r do 30 września 2012 roku wynosi : 10980 porcji
Zapotrzebowanie dzienne na każdą z kategorii przedstawia się następująco:
I śniadanie
-
30 porcji
II śniadanie
-
30 porcji
Obiad
-
30 porcji
Podwieczorek
-
30 porcji
Kolacja
-
30 porcji

Zapotrzebowanie miesięczne na każdą z kategorii przedstawia się następująco:

I śniadanie
-
30 porcji
x
366 dni
=
10980 porcji
II śniadanie
-
30 porcji
x
366 dni
=
10980 porcji
Obiad
-
30 porcji
x
366 dni
=
10980 porcji
Podwieczorek
-
30 porcji
x
366 dni
=
10980 porcji
Kolacja
-
30 porcji
x
366 dni
=
10980 porcji


UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY CZĘŚCI POSIŁKÓW STAŁYCH NA DIETĘ MLECZNĄ Z UWAGI NA POTENCJALNĄ OBECNOŚĆ W PLACÓWCE DZIECI W WIEKU NOWORODKOWYM I NIEMOWLĘCYM.
(W skład diety mlecznej wchodzą wszelkiego rodzaju mleka i przetwory mleczne. Koszt osobodnia diety = z kosztem osobodnia Wychowanka powyżej wieku noworodkowego i niemowlęcego)
Propozycje rodzajów mleka:
ü NAN Pro 1 (600g)
ü NAN Pro 1 (puszka 800g)
ü NAN Pro H.A> 1 (puszka 400g)
ü NAN – PreNAN (DLA WCZEŚNIAKÓW 400g)
ü BEBIKO od 1 – 4
Rodzaj mleka i pochodnych będzie wskazany przez Zamawiającego w zależności od wieku dziecka i wskazań dietetycznych.


4. Posiłki przygotowywane dla Zamawiającego winny uwzględniać normy żywieniowe odpowiednie do wieku oraz diety specjalnie zalecane przez lekarza.
5. Oferent zobowiązany będzie do sporządzania 10-cio dniowych jadłospisów w oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974r. w sprawie ustalania racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności /Dz.Urz.MZ i OS Nr 16, poz.69/, oraz zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 28 października 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn.zm.) i innych, w tym zakresie jak również z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
6. W czasie przygotowania i transportowania posiłków własnym środkiem transportu Oferent zobowiązany jest do:
· przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych.
· posiadania środka transportu dopuszczonego decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków do potrzeb żywienia zbiorowego
· przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.
· wykonywania posiłków z naturalnych produktów, bez używania produktów instant czy gotowych półproduktów (np. mrożonki, pierogi, klopsy, gołąbki, itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów. Mięso nie może być odkostnione mechanicznie.
· dostarczania posiłków na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Pojemniki i termosy muszą być szczelnie zamykane . Temperatura dla dań gorących w momencie przekazania posiłków Wychowankom winna wynosić co najmniej (zupa – 75 stopni C, II danie – 65 stopnie C, potrawy zimne 1 – 14 stopni C, napoje gorące – kawa, herbata, mleko, kakao – 80 stopni C.)
· pobierania oraz przechowywania próbek dostarczonych posiłków w specjalnie do tego przeznaczonych lodówkach przez okres 72 godz. od upływu dnia próbek.
· przygotowania tzw. suchego prowiantu w ramach środków przeznaczonych na wyżywienie w przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce telefonicznie ze stosownym wyprzedzeniem
· codziennego odbierania pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości (pojemniki zabierane będą w następnym dniu dostawy śniadania)
7. Jadłospis wraz z gramaturą i kalorycznością winien być przedstawiony do akceptacji dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. W jadłospisie należy uwzględnić posiłki podawane tradycyjnie w okresie świąt i innych uroczystości. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, jak również urozmaicenie ze względu na sezonowość i święta. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
8. O zastosowaniu specjalistycznych diet u Wychowanków pracownik Zamawiającego będzie informował Wykonawcę ze stosownym wyprzedzeniem.
9. Oferent ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za realizację usług cateringowych w stosunku do organów kontroli.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli gramatury oraz jakości posiłków na każdym etapie realizacji zamówienia.
11. Zamawiający ma prawo zwiększenia oraz zmniejszenia ilości posiłków.
12. Zamawianie dodatkowych posiłków odbywać się będzie z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 9-tej.
13. Odmawianie posiłków odbywać się będzie z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 9-tej.
14. Posiłki powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy, zgodnie z następującym harmonogramem tj.
· I i II śniadanie do godziny 600 w dni nauki szkolnej, a do godziny 700 w dni wolne od nauki,
· obiad + podwieczorek - do godziny 1300,
· kolacja do godziny 17.00
15. Zaopatrzenie aneksu mlecznego w artykuły odbywać się będzie systematycznie poprzez uprzednie zgłoszenie przez pracownika placówki.
16. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach rozliczeniowych (po zakończeniu miesiąca kalendarzowego) na podstawie rozliczeń wydanych posiłków. Wzór rozliczenia: cena netto jednego osobodnia żywienia x ilość wydanych posiłków w danym miesiącu x należny podatek VAT.
17. Wypłata tak wyliczonego wynagrodzenia za wykonaną usługę będzie następowała po upływie każdego miesiąca , w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy , przelewem na jego konto bankowe.


Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane codziennie w ilościach i zakresie określonych potrzebami Zamawiającego.
Okres wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy , tj. od 01.10.2011r do 30.09.2012r
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
· posiadania wiedzy i doświadczenia;
· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
· sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp), Wykonawcy muszą:
- ustanowić pełnomocnika,
- każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale VI SIWZ.

Rozdział VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

Dokumenty i oświadczenia jakie mają być dostarczone przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy: 1) oświadczenie wynikające z art.22 ustawy – Załącznik nr 3 SIWZ
2. Dokumenty i oświadczenia jakie mają być dostarczone przez wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenie wynikające z art. 24 ust.1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7) Zamawiający wymaga złożenia pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

Ponadto Wykonawca dołączy do oferty: 1) Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 1 SIWZ
2) Parafowany projekt umowy – Załącznik nr 5 SIWZ..
3) Oświadczenie dotyczące warunków dostawy – Załącznik nr 4 SIWZ.

Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit a i c oraz w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez tłumacza przysięgłego, stosownie do obowiązujących przepisów, poświadczonych przez Wykonawcę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postepowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania: - oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
- sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak, np. oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art.22 ustawy, składa każdy z wykonawców, składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
oświadczenia i dokumenty wspólne jakie jak, np. formularz ofertowy, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców, składających ofertę wspólną. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców.


Rozdział VII. Zebranie Oferentów.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Oferentów.


Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.
Wykonawca powinien złożyć ofertę w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).
Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej zewnętrznej kopercie oznaczonej hasłem:


Oferta na:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE WYPOSAŻANIE ANEKSU MLECZNEGO W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WRAZ Z DOSTARCZANIEM DO PLACÓWKI W MAŁEJ CERKWICY.

Nie otwierać przed: 26.09.2011 r. godz. 1000
oraz w 2 wewnętrznych zamkniętych kopertach z nazwą i adresem oferenta, tak by można ją było odesłać bez otwierania i naruszania treści oferty w przypadku złożenia oferty z opóźnieniem. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznaczona została oferta. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi oferent. Dla zabezpieczenia kompletności zamawiający żąda od oferentów potwierdzonej za zgodność kopii oferty. Kopia nie powinna zawierać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
4. Wykonawca dla ważności oferty obowiązany jest złożyć wymienione w rozdziale VI SIWZ składniki oferty. Umożliwiają one ocenę spełnienia przez oferenta warunków oraz dokonanie oceny punktowej oferenta. W stosunku do dokumentów wymienionych w rozdziale VI specyfikacji jako składniki oferty zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
5. Zamawiający wymaga, aby oferta sporządzona była w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w formie elektronicznej.
7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być udzielone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i dołączone do oferty.
8. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wymagane oświadczenia i zaświadczenia dołączyć do oferty w formie załączonych do SIWZ zachowując podaną numerację poszczególnych elementów.
11. Nie dopuszcza się załączenia do oferty materiałów i dokumentów nie wymaganych przez zamawiającego. Załączone do oferty nie wymagane dokumenty nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
12. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian i uzupełnień po upływie terminu składania ofert.
17. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu ofert przez oferenta winno być sporządzone zgodnie z postanowieniem rozdziału VIII p.23, przy czym na kopercie winny znaleźć się dodatkowe oznakowania odpowiednio „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.
18. Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty określonego w Zał.1 specyfikacji zachowując podaną numerację poszczególnych elementów oferty.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w ramach oferty prawdziwych danych i informacji. Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, jeśli po sprawdzeniu stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.
20. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.
21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazane wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiążące.
22. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na wniosek Oferenta, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczane jest tylko przed jego upływem w trybie art.85 ustawy Prawo zamówień publicznych.
23. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE w trybie art.84 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rozdział IX. Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie.
Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

RODZAJ KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Cena 100%
Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Oferenta w formularzu cenowym.


Rozdział X. Opis sposobu oceny oferty.
Ceny jednostkowe, wartość oraz cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.


Rozdział XI. Termin i miejsce złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa dnia 26 września 2011 r. o godz. 1000. Oferty należy złożyć w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku, Al. 600-lecia 9, pokój nr 2, tel. (052) 389 54 55. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział XII. Termin związania ofertą.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Rozdział XIII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 września 2011 r. o godz. 1015 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku, Al. 600-lecia 9, pokój nr 1 . Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art.86 ust.2 dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia).

Rozdział XIV. Tryb otwarcia ofert.
W czasie publicznego otwarcia ofert komisja przetargowa:
- bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- sprawdza nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami,
- zbada czy oferty złożone są w terminie,
- wycofanie ofert z napisem „wycofane”,
- otwiera pozostałe oferty z podaniem imienia i nazwiska, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie,
- sporządza protokół z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.
W części niejawnej przetargu komisja dokona sprawdzenia, czy oferty:
- wpłynęły od oferentów uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu,
- zostały prawidłowo podpisane,
- odpowiadają wymaganiom podanym w dokumentacji przetargowej (odpowiadają na zapotrzebowanie opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierają odpowiednie załączniki oraz oświadczenia),
- odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów:
- którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu,
- którzy nie spełniają warunków określonych w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art.24,
- w stosunku do których stwierdzono, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzącego postępowania są nieprawdziwe.

Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 lub błędy w obliczeniu ceny,
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. O odrzuceniu zamawiający niezwłocznie poinformuje oferenta, którego ofertę odrzucił. Pozostałe oferty będą ocenione na podstawie kryteriów określonych w SIWZ (pkt. IX).


Rozdział XV. Ogłoszenie wyników o przetargu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu zostanie zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i stronie www.poww-wiecbork.lo.pl.
Niezależnie od tego wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o wyborze oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę i siedzibę oferenta, którego ofertę wybrano oraz cenę realizacji zamówienia, termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności.


Rozdział XVI. Nazwisko, stanowisko służbowe osoby uprawnionej do kontaktowania się z oferentami.
Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się:
- Beata Lida, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku, nr pok.1, tel. (052) 389 54 55, kom. 660 669 541
e-mail: beatalida@interia.eu
- Ewa Tomasz, Główny Księgowy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku, nr pok.1, tel. (052) 389 54 55

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych.
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
1) Opisu sposobu dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) Wykluczenia odwołującego się wykonawcy z postępowania
3) Odrzucenia ofert odwołującego się wykonawcy
2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy. Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Wykonawca może również w terminie do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynność, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust.2 ustawy.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określają przepisy zawarte w art. 179-198 ustawy.

Rozdział XVIII. Wybór oferenta.
Zamawiający podpisze umowę, po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu akceptacji Zarządu Powiatu (lub osoby upoważnionej), z Oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu tj. uzyskał największą ilość punktów przyznanych wg zasad i kryteriów określonych w punkcie IX niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Rozdział XIX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Rozdział XXI. Składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział XXII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Rozdział XXIII. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Rozdział XXIV. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XXV. Określenie warunków zmiany zawartej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy.

Rozdział XXVI. Informacje dotyczące umowy.
Projekt umowy stanowi jeden ze składników dokumentacji przetargowej. Zapisy projektu umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert i nie mogą być zamieniane lub uzupełniane. Ewentualne propozycje zmian do projektu umowy, proponowane przez oferenta uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez oferenta specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Propozycje ewentualnych zmian zapisów projektów umowy muszą być opatrzone nazwą składającego je oferenta. Kopie odpowiedzi zamawiającego (bez ujawniania nazwy oferenta, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich oferentów i będą dla nich wiążące.

XXVII. Wzór umowy.
Załącznik nr 5

XXVIII. Cena specyfikacji.
Ustala się cenę SIWZ na 10,00 zł.

XXIX. Wykaz załączników do SIWZ
1) Formularz cenowy,
2) Oświadczenie w trybie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Oświadczenie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) Oświadczenie dotyczące warunków umowy,
5) Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy
Formularz cenowy

Nazwa firmy .................................................................................................................................
Siedziba oferenta ..........................................................................................................................
Nr tel./fax. ....................................................................................................................................
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Odpowiadając na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: POWW.343.2011.MC-C na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na:

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH OBEJMUJĄCYCH PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWKI, A TAKŻE SYSTEMATYCZNE WYPOSAŻANIE ANEKSU MLECZNEGO W ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WRAZ Z DOSTARCZANIEM DO PLACÓWKI W MAŁEJ CERKWICY.

1. Oferujemy wykonanie powyższego zamówienia za cenę:

..................................... zł netto
......................................... VAT

.................................... zł brutto

(słownie brutto:.............................................................................................................................
................................................................................................................................................... ).

2. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty oraz podatki na dzień sporządzenia oferty.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DzU. Z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później niż do końca okresu związania ofertą.

6. Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.

7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………, Fax: ……………………………………….

Zakres *: do reprezentowania w postępowaniu,
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

*niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie:

Rodzaj posiłku
jednostka
Koszt (brutto)
x ilość dni żywienia
Koszt (brutto) posiłku za 366 dni

I śniadanie


1 porcja


366 dni


II śniadanie


1 porcja


366 dni


Obiad dwudaniowy


1 porcja


366 dni


Podwieczorek


1 porcja


366 dni


Kolacja


1 porcja


366 dni


RAZEM


Łączna wartość usługi gastronomicznej brutto wynosi: ..................................................................... zł


Słownie złotych : ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do oferty załączamy:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................................
8. ...................................................................................................................................................
9. ...................................................................................................................................................
10. ................................................................................................................................................
11. .................................................................................................................................................
12. .................................................................................................................................................


Data ............................................. ..............................................
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy
Załącznik nr 2

Oświadczenie w trybie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych


Nazwa Oferenta ............................................................................................................................
Adres Oferenta .............................................................................................................................
Nr telefonu ...................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn wymienionych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z ubiegania o zamówienie publiczne wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.Data ...........................................
Podpisy osób uprawnionych
..............................................
.............................................Załącznik nr 3
Oświadczenie

Nazwa Oferenta ………………........................……......................……………………………..
Adres Oferenta…….....................…........................................………………………………….
Numer telefonu……....................................…………………........................………………….


Oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniamy odpowiednie warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.


Data ………………… Podpisy osób uprawnionych

………………………
………………………


Załącznik nr 4Oświadczenie dotyczące warunków dostawyPozostałe warunki umowy:

1. termin płatności (min. 30 dni) - .....................................
2. okres gwarancji (min. 36 miesięcy) - .....................................


Data ..................................... Podpisy osób uprawnionych
.....................................................


POWW.343.2011.MC-C
Załącznik Nr 5


UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

Nr .......................................


Zawarta w Więcborku, dnia ............................. pomiędzy:

Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Wielofunkcyjną w Więcborku, z Filią w Małej Cerkwicy, reprezentowaną przez:
1) Beatę Lida – dyrektora
2) Ewę Tomasz – główny księgowy


Zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 z późn.zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” zawarto umowę następującej treści:


§ 1.1 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych na warunkach określonych w złożonej ofercie z dnia .................................. , stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy.

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych w :
Filii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Małej Cerkwicy

1) usłudze przygotowania posiłków,

2) usłudze dostarczenia posiłków,


2. Użyte w niniejszej umowie pojęcia mają znaczenie nadane im w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).


§ 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony;


§3. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw;

§ 4.1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki codziennie, na bieżąco, w ilości
ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego, ze świeżych produktów.
a) dieta podstawowa dla dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia,
b) dieta z uwzględnieniem chorób układu pokarmowego,
c) wymagań określonych odpowiednio w przepisach Ustawy z dnia 28 października 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz.1225 z późniejszymi
zmianami) i innych przepisach w tym zakresie,
d) zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia,

2. Wymaga się od Wykonawcy przygotowania następujących diet:
a) dieta podstawowa,
b) dieta z uwzględnieniem chorób układu pokarmowego i innych (zgodnie z zaleceniami
lekarskimi)

§5.1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać 5 posiłków dziennie, z podziałem
na diety o ściśle ustalonych porach dnia:

posiłek
godziny dostawy
uwagi
I i II śniadanie
do godz. 6.00
w dni nauki szkolnej

do godz. 7.00
w dni wolne od nauki szkolnej
Obiad + podwieczorek
do godz. 13.00
-
Kolacja
Do godz. 17.00
-
§ 6. Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Sporządzania jadłospisu, z uwzględnieniem określonej grupy żywieniowej oraz zgodnie z zasadami żywienia i dietetyki stosowanej opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia; posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne.

2. Przedstawiania w/w jadłospisu, obejmującego okresy dekadowe / 10 dni/ do akceptacji pracownikowi wyznaczonemu przez Zamawiającego przy współudziale samorządu mieszkańców z dwudniowym wyprzedzeniem; w razie zmiany jadłospisu wymagana jest jego akceptacja przez Zamawiającego.

3. W ramach tzw. wsadu do kotła uwzględnia się przygotowanie posiłków tradycyjnych
tj. na Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także posiłków na imprezy okolicznościowe np.: Dzień Dziecka, i inne;

4. Prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej wydanych posiłków z podziałem na poszczególne diety, oraz zapewnienia Zamawiającemu prawa do wglądu do tej ewidencji, a także zapewnienia prawa do wglądu do dokumentacji źródłowej np.: faktur zakupu, kartotek magazynowych itp.

5. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie dostarczenie posiłków, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku wraz z zabieraniem odpadów oraz dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki.

6. Udostępniania płatnych posiłków dla pracowników Zamawiającego, którzy się o to zwrócą oraz innych chętnych osób, w ramach tzw. usług środowiskowych.

7. Mycia i wyparzania całości pojemników, w których przewożone są posiłki.§7.1. Zamawiający zobowiązuje się, że ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety, zgłaszana
będzie pisemnie przez Zamawiającego do 9.00 dnia poprzedniego i korygowana do godziny
8.00 dnia bieżącego z podziałem na poszczególne posiłki (I i II śniadanie, obiad ,
podwieczorek, kolacja). Wyznaczony pracownik Zamawiającego będzie sprawować nadzór
nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm przy sporządzaniu posiłków.
W przypadku zakwestionowania jakości, ilości i zgodności z normami posiłków Zamawiający
ma prawo odmówić ich przyjęcia i żądać dostarczenia posiłków odpowiadających jakością,
ilością i zgodnością z normami na koszt Wykonawcy.


§8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji źródłowej np.: faktur zakupu, kartotek magazynowych itp. w celu weryfikacji spełnienia powyższego wymogu.

1. Cena netto za jeden osobodzień żywienia zgodnie z ofertą wynosi...............netto /słownie:............................................................................................................/
powiększony o podatek VAT co stanowi ......................brutto
/słownie:.........................................................................................................../

3) Cena netto jednego osobodnia żywienia nie ulega zmianie przez 12 miesięcy.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy jej zmiana następuje z mocy prawa.


§9.1. Wykonawcy z tytułu czynności określonych niniejszą umową będzie przysługiwało
comiesięczne wynagrodzenie ustalone według wzoru:

Cena netto jednego osobodnia żywienia X ilość faktycznie wydanych posiłków w danym miesiącu powiększony o podatek VAT.

1. W przypadku niewykorzystania przez mieszkańca całego osobodnia żywienia do rozliczeń przyjmuje się:
a) wartość śniadania – 25% ceny brutto jednego osobodnia żywienia,
b) wartość obiadu – 55% ceny brutto jednego osobodnia żywienia,
c) wartość kolacji – 20% ceny brutto jednego osobodnia żywienia,

2. Strony ustalają, że maksymalna suma wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie :

wynosić.....................................................................................................PLN brutto

(słownie:......................................................................................................................................

......................................................................................................)

3. Wypłata tak wyliczonego wynagrodzenia będzie następowała po upływie każdego miesiąca, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, przelewem na jego konto bankowe:
Nr konta:............................................................................................................

4. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§10.1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać
będzie odszkodowanie w formie kar umownych.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% maksymalnej sumy
wynagrodzenia, o której mowa § 8 ust.3 umowy,


b) w wysokości 30% ceny brutto jednego osobodnia żywienia za każdy posiłek przygotowany niezgodnie z jadłospisem, umową, SIWZ lub zaleceniami lekarza,

c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za opóźnienie w przedmiocie wykonania umowy tj. niedotrzymanie pory wydawania posiłku określonego w § 4 umowy – powstałe z winy Wykonawcy,
d) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za poprzedni miesiąc za każdy dzień
niewykonania umowy,
e) w wysokości 5% maksymalnej sumy wynagrodzenia o której mowa w §8 ust. 3 umowy za zawinione niewykonanie obowiązku określonego w § 6 ust.2,

f) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% maksymalnej sumy wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.

g) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

h) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§11. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawcy przysługuje
prawo dochodzenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

§12. Wykonawca zapewnia, że będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

§13.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania kuchni do wymogów określonych w
przepisach sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń wydanych przez kontrolę
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz wprowadzenie standardów
HACCP we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie powyższych wymogów na czas trwania umowy.

§14. Wykonawca zapewni we własnym zakresie pozostałe, oprócz wynajętych urządzenia i
naczynia niezbędne do wykonania usługi.

§15. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§16.1. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, przed upływem okresu na jaki została zawarta z dniem
rozwiązania umowy najmu pomieszczeń i wyposażenia kuchni.
2.Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) Zamawiający w przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę,
b) Wykonawca w przypadku trzykrotnego nieterminowego opłacenia faktury przez
Zamawiającego,

§17. W każdym przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed upływem okresu, na jaki została
zawarta, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

§18.1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy.

§19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§20. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności – zachowania
formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.


§21. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały
polubownie, a w braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu
na siedzibę Zamawiającego.


§22. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.Zamawiający Wykonawca

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 16.09.2011 09:49
Dokument oglądany razy: 2717
Podlega Ustawie