bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Statut

Statut CAPOW Więcbork Pobierz wersję PDF (377kB)

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXV/173/2012
Rady Powiatu Sępoleńskiego
z dnia 28.11.2012

S T A T U T

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w WięcborkuRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.


Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku, zwane dalej Centrum Administracyjnym, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),
2) ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 ze zm.),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
5) niniejszego Statutu,
6) regulaminu uchwalonego przez Zarząd Powiatu,
7) innych powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 2.


1. Centrum Administracyjne jest powiatową jednostką organizacyjną Powiatu Sępoleńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Centrum Administracyjne jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3.


Siedziba Centrum Administracyjnego mieści się w Więcborku przy al. 600-lecia 9.


§ 4.


Nadzór na działalnością Centrum Administracyjnego sprawuje Starosta Sępoleński.

§ 5.


Centrum Administracyjne obsługuje następujące wyodrębnione placówki opiekuńczo-wychowawcze:

a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Więcborku przy al. 600-lecia 9, 89-410,

b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Małej Cerkwicy 18, 89-430 Kamień Krajeński.

Statuty wyżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 Statut POW Więcbork i Załącznik Nr 2 Statut Mała Cerkwica do niniejszego Statutu.


Rozdział II
Cele i zadania

§ 6.

Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną
i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Sępoleński.


Rozdział III
Organizacja

§ 7.

1. Dyrektor Centrum Administracyjnego kieruje pracą Centrum oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Dyrektor Centrum Administracyjnego jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Dyrektora Centrum Administracyjnego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
4. Dyrektor Centrum Administracyjnego jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych
z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych centrum, wobec organów administracji publicznej, banków, stowarzyszeń, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych.

§ 8.

Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w placówkach sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

§ 9.

Organizację pracy Centrum Administracyjnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakres i sposób realizacji zadań określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.


§ 10.

Centrum Administracyjne stosuje pieczątkę:

Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
NIP 5040027315, REGON 340196534
tel/fax 52 389 54 55

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie

§ 11.

1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Administracyjnego jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, sporządzony przez Dyrektora Centrum na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim na dany rok budżetowy,
w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Centrum Administracyjne prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Źródłem finansowania działalności Centrum Administracyjnego są:
a) środki własne Powiatu Sępoleńskiego zabezpieczające realizację zadań zgodnie
z uchwałą Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim,
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych,
d) dotacje celowe na inwestycje,
e) inne źródła finansowania przewidziane przepisami prawa.
4. Centrum Administracyjne posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Centrum Administracyjnego.
6. Majątek Centrum Administracyjnego stanowi własność Powiatu Sępoleńskiego i może być wykorzystywany dla potrzeb związanych z działalnością Centrum Administracyjnego.
7. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem powiatu sprawuje Starosta Sępoleński.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Zmiany w Statucie Centrum Administracyjnego mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 04.02.2013
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 02.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 191