Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Deklaracja dostępności
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.04.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja materiału

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej. Informacje zamieszczone przed 24 września 2018 roku nie będą poprawiane ze względu na zbyt duże obciążenie dla jednostki.
Oświadczenie sporządzono dnia: 28 marca 2022 r.
Data publikacji strony internetowej: 09 marca 2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10 stycznia 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):
Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony
Tab – nawigowanie po głównych blokach strony
Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony
Enter – wybieranie elementów aktywnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roksana Sobek, sekretariat@capow-wiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52-389-54-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek CADDD, al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork
Do budynku Centrum prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzą: schody.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są częściowo dostępne.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla petentów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do Centrum istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.


Budynek DDD Nr 1, ul. Korczaka 1, 89-410 Więcbork
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla petentów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.

Budynek DDD Nr 2, ul. Korczaka 3, 89-410 Więcbork
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla petentów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.


Budynek DDD Nr 3, Mała Cerkwica 18/1, 89-430 Kamień Krajeński
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do wejścia prowadzą: schody, brak podjazdu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są częściowo korytarze i pomieszczenia.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla petentów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.


Budynek DDD Nr 4, Mała Cerkwica 18/2, 89-430 Kamień Krajeński
Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do wejścia prowadzą: schody, brak podjazdu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są częściowo korytarze i pomieszczenia.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla petentów głuchoniemych dostępny jest tłumacz języka migowego.Opublikował(a): Roksana Sobek
Publikacja dnia: 12.04.2022
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 18.09.2020
Dokument oglądany razy: 2 487